Bollerups diabasås

Diabasåsar i Skåne ligger alltid i nordvästlig/sydostlig riktning, så även Bollerups diabasås.

Diabas är en svart magmatiskt bergart, det vill säga smält bergartsmassa från jordens inre som kommit upp till ytan och där stelnat. Diabas är mer motståndskraftigt mot erosion och därför har en åskam bildats i det annars flacka jordbrukslandskapet.

Inom området finns ett gammalt gruvhål, nu vattenfyllt.

Området är skyddat som riksintresse för naturvården.

Hitta hit

Fortsätter man österut på vägen som går förbi Bollerup mot Hannas kommer man fram till diabasåsen efter ungefär en kilometer. Området är delvis inhägnat och har låg tillgänglighet.

Vattenfyllt stenbrott omgivet av hängande björkar och grönt gräs.