Ullstorpsdalen

Ullstorpsdalen är en djup erosionsdal som har bildats under istidens avsmältning.

Mot öster ligger diabaskullar som kallas för Hobjärsbackarna och längs området flyter Örupsån fram. Söder om området ligger ullstorpskärret som består av värdefulla rikkärr och kalkfuktängar. Området ingår i riksintresset för naturvården.

Växt- och djurliv

Längst i väster finns naturbetesmarker med orörda hassellundar. I öster reser sig diabaskullar där växtligheten karakteriseras av torrängsarter med bland annat darrgräs, brudbröd och backsmultron. På försommaren kan man se gullvivor, mandelblom och Sankt Pers nycklar. Området är också hem för den starkt hotade fibblan fältnocka.

Den mycket ovanliga fjärilen backvisslare finns också inom området. Många fågelarter trivs i den snåriga buskvegetationen, med det närliggande vattnet och öppna markerna.

Hitta hit

Området ligger sydost om Tomelilla vid byn Ullstorp. Parkeringsplatser finns intill Ullstorps kyrka.