Circular builders

Cirkulärt byggande kan minska energiförbrukningen och minska behovet av att använda jungfruliga råvaror.

Tidsram: avslutat september 2022
Finansieras av:
Deltagare: nio kommuner i både Sverige och Danmark
Innovationsaspekt: förbättra

Läs mer om Circular Builders här Länk till annan webbplats.

Byggande och drift av byggnader belastar vårt klimat och miljö. Byggnader står för 40 procent av materialförbrukningen och 40 procent av energiförbrukningen i EU. Dessutom är den inbyggda energiförbrukningen i byggnader ofta större än den energiförbrukning som är förknippad med verksamheten. Cirkulärt byggande kan minska energiförbrukningen och minska behovet av att använda jungfruliga råvaror – i flera delar av byggandets värdekedja.

I projektet CircularBuilders ska nio kommuner i Sverige och Danmark utveckla, testa och förankra cirkulära lösningar.

Kommunerna ska i egenskap av byggherrar ta fram lösningar för att ställa cirkulära krav i upphandlingar av rivning, renovering och nybyggnation. Som planerare och beställare kommer kommunerna att integrera cirkulära principer i strategier, planer, policyer och specifika bygg- och anläggningsprojekt. Som facilitatorer kommer kommunerna att bjuda in till dialog och samverkan med marknads- och civilsamhällets aktörer som arbetar med cirkulära bygglösningar. Detta kommer att bidra till att driva marknaden för återbrukade byggmaterial och cirkulära lösningar.

Fram till september 2022 har projektets totalt 12 partners testat lösningar i 17 specifika fall som spänner över hela byggvärdekedjan.

Vårt uppdrag

Vi har inom ramen för projektet studerat andra kommuner bland annat i Sverige och Danmark, intervjuat exploatörer, experter och relevanta organisationer för att ta fram en metod för en plan och exploateringsprocess för en mindre kommun. Vi har sett över på vilket sätt denna typ av plan och metod kan skapa ett mervärde för boende och exploatörer och skapa bättre incitament och förutsättningar för ett hållbart och cirkulärt byggande.

Resultat

Projektet har mynnat ut i en metodbeskrivning och checklista.

Logotyper: Cirvular builders, European Regional developement fund (EU), Region Själland - vi er til for dig