Munkmodellen

För att integrera Agenda 2030 i kommunens arbete har vi valt att arbeta med munkmodellen.

Tomelilla kommun har sedan 2021 arbetat med att på olika sätt integrera munkmodellen i planering, uppföljning och utvärdering. Flera städer runt om i världen utforskar munkmodellens potential som verktyg i olika delar av hållbarhetsarbetet, bland annat Amsterdam, Köpenhamn och Bryssel. I Sverige är Tomelilla den första kommunen som testar modellen.

Arbetet inleddes med att tillsammans med RISE (Research Institutes of Sweden) studera förutsättningarna för att använda munkmodellen som verktyg för att visualisera och utvärdera kommunens livskvalitetsprogram. Studien kan du läsa i följande dokument:

Studien visade att munkmodellen kan bidra med att skapa en överskådlig bild av sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetaspekter i hela kommunen, vilket kan underlätta vårt gemensamma arbete med att främja en hög livskvalitet på kort och lång sikt. Hållbarhetsredovisningen för 2022 är ett första steg mot att anpassa vår uppföljning utifrån munkmodellens principer. Inför 2024 anpassas redovisningen ytterligare.

Efter att kommunfullmäktige har antagit av Mål och Budget 2024 kommer en ny skola i Tomelilla också att planeras med hjälp av munkmodellen som metod. Genom projektet Munkmodellen i kommunalt hållbarhetsarbete – metodutveckling och implementering i tre små svenska kommuner bidrar RISE till att generalisera lärdomar i vetenskapliga publikationer och praktiska verktyg Länk till annan webbplats..

Design- och arkitektbyråerna When!When! och Wingårdhs kommer under ledning av projektledare Jenny Grettve att stödja kommunen i att göra en behovsinventering. Den ska utmynna i en masterplan som förväntas vara färdig i april 2024.

Så här fungerar munkmodellen

Munkmodellen (doughnut-modellen) är ett nytt sätt att visualisera ekonomi. Namnet har den fått eftersom den bildsätts med en munkliknade cirkel. Munkekonomi är ett sätt att flytta målet från en linjär ekonomi till ett samhälle som frodas inom de ekologiska gränserna.

Till grund för modellens parametrar ligger Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Ett samhälle anses välmående när de tolv sociala grundvillkoren uppfylls utan att de nio ekologiska gränserna överskrids. Detta visualiseras i munkmodellen med det gröna området mellan den innersta och yttersta ringen.

Modellen kan ses som en kompass för mänsklig välfärd med målet att uppnå alla människors behov inom gränsen för planetens resurser.

Munkmodellen

Modellen har utvecklats av den brittiska ekonomen Kate Raworth för att i det ekonomiska tänkandet kunna införliva vår tids utmaningar med miljö och folkhälsa. Doughnut Economics Action Lab (DEAL) är en digital plattform skapad av Raworth och hennes team med målet att förvandla idéer om munkmodellen till handling. Besök sidan via länken nedan.