Besöksplats för Österlens vattendrag

Tomelilla kommun har beviljats medel för att anlägga Österlens första besöksplats med fokus på traktens vattendrag.

Tidsram: t.o.m. 30 november 2024
Delfinansieras av: Leader
Deltagare: Tomelilla kommun, Österlens vattenråd och ett flertal samarbetspartners i form av ideella föreningar, universitet, grund- och naturskolor.

Tomelilla kommun har beviljats medel av Leader Sydöstra Skåne för att anlägga Österlens första besöksplats med fokus på traktens vattendrag. Besöksplatsen kommer att ligga intill Hallamölla vattenfall, på en fastighet som ägs av Högestad & Christinehof Förvaltnings AB. Syftet med besöksplatsen är att väcka engagemang kring vatten och öka kunskapen om Österlens vattendrag. Visionen är att åstadkomma ett mer hållbart agerande kring våra vatten.

Idag har endast 2 av Österlens 13 vattendrag en god status enligt vattendirektivet. Vattendragen är starkt modifierade av människan, vilket har stor påverkan på vattenkvaliteten, flödena och livet i och runt vattnet. Samtidigt är allmänhetens kunskap om vattendragen och deras betydelse i landskapet låg. Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattendrag uppnå god status senast 2027 eller 2033. Åtgärder behövs därför. Med hjälp av vattenbesöksplatsen vill kommunen anlägga en permanent påminnelse om vikten av våra vatten och inspirera människor att ta hand om våra vattendrag.

På platsen ska finnas information om Österlens vattendrag, om djur och växter som lever i och omkring vattendragen samt om hur man kan vårda vattnet. Det ska även finnas möjlighet till digitala och interaktiva aktiviteter.

Kontakt: Ulrika.JonssonBelyazid@tomelilla.se

Logotyp för: Leader (lokalt ledd utveckling) Sydöstra Skåne. samt EU:s flagga med texten Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Ett stenigt vattenfall med mycket grönska runt om