Andrarum

I det mjukt böljande skånska landskapet i Albo härad, på Linderödsåsens sydligaste utlöpare, hittar vi byn Andrarum. Det är Skåne, javisst, men inte slättens Skåne.

Här uppe på åsen är det lite vildare, lite kargare, mer omväxlande. Kyrkbyn Andrarum är en av de skånska byar som genomgått såväl enskifte som storskifte och laga skifte. Detta innebar på sikt att gårdarna i byn försvann och bönderna blev i stället torpare under Christinehof, traktens dominerande gods.

Den långa vackra allén från slottet till byn ger oss en tydlig markering av hur nära byn varit knuten till Christinehof. Förekomsten av alléer har gjort att många vägar är ursprungliga, även om grus här och var bytts mot asfalt. Dominerande träslag i samtliga alléer är kastanj.

I anslutning till den gamla 1100-talskyrkan ligger präst- och klockaregårdarna samt några få byggnader som påminner om den en gång samlade byn. Husen är traditionella, ofta längor i korsvirke med tak av eternit, tegel eller strå. Säkert har byns hus en gång färgats i den vid Alunbruket lokalt producerade rödfärgen. Även om Alunbrukets sista tre anställda friställdes 1906 fortsatte man tillverka rödfärg av alun fram till slutet av 20-talet.

Naturen runt Andrarum är fascinerande, där betade hagar blandas med skogsdungar med såväl löv- som barrträd. Vi kan glädjande konstatera att det åter växer bokskog. När Alunbruket drevs som intensivast höggs i princip all skog ner längs den så kallade Verkalinjen, en cirkel runt bruket med en mils radie. Här och var kan vi fortfarande hitta mycket gamla ekar. Runt byn finns ett antal fornlämningar. Den gamla offerkällan S:ta Botildas källa är numera igenfylld.

Naturligtvis spelar Christinehofs slott stor roll för trakten än i dag. Godset är dominerande markägare med exemplariskt stor miljöprofil. Borstakärrs våtmarker i Christinehofs ekopark är ett våtmarksområde med flera olika miljöer. Här erbjuds ett tillfälle att lära sig mer om att nyttja naturen på naturens villkor.

Samtidigt hålls den fascinerande historien liv och presenterar tiden då danske adelsmannen Jochum Beck anlade kalkbruk och Alunbruket, och som under Christina Pipers utvecklades till Nordens största industri med mer än 900 anställda. När Alunbruket var som störst, på 1700-talet, bodde det i Andrarum lika många som i Malmö, runt 2 000 personer.

Ett stenkast öster om Andrarum ligger Hallamölla där Verkeån bjuder på Skånes högsta vattenfall, 23 meter, ett stycke högdramatisk natur där den fågelintresserade kan njuta av strömstare, forsärla och kungsfiskare. Här häckar även hornuggla, trädkrypare och nattskärra. Och högt ovanför oss svävar givetvis gladan som ett högst påtagligt bevis för att vi är i Tomelilla kommun.

Källa: Fastighetsbyrån