Skåne Tranås

En genuin bykärna kännetecknar idyllen Skåne Tranås. Skåne Tranås befäster sin ställning som en ort där livskvalitet och matkultur odlas.

Mitt i byn ligger det gamla kullerstenstorget, ett handelscentrum från 1700- och 1800-talet med korsvirkeshuset Tranesgården. Bäcken norr om byn mynnar ut kvarndammen ett stenkast från torget. Intill kvarndammen finns ett grönområde med parkkänsla, med lekmöjligheter för barnen.

Tranås by hette byn ursprungligen och lär betyda ett näs där tranor häckar. Namnet finns belagt i skrift som Traanaes så tidigt som 1387, men fynd av lämningar visar att det bott folk här betydligt tidigare, förmodligen redan från 900-talet. Kungliga Postverket noterade att det i Småland fanns en ort som kunde förväxlas med Tranås på Österlen och bestämde att skånska Tranås skulle bli Skåne Tranås.

Skåne Tranås by började sannolikt växa fram under vikingatiden. Biskop Egino i Lund lät på 1000-talet resa socknens första kyrka, vilken revs under 1880-talet då dagens kyrka uppfördes.

Tranås by är som gammal centralort i jordbruksbygden av riksintresse för kulturmiljövården, dels på grund av de enskilda husens väl bevarade karaktär, men också sett till miljön som helhet med gatunät, torg, kyrka och prästgård. Viss ny bebyggelse från 1900- talet finns i norra delen av byn.

Genom Skåne Tranås går busslinjen Skåneexpressen. Det är 9 kilometer till Tomelilla där resecentrum finns varifrån man kan åka såväl buss som tåg.

Källa: Fastighetsbyrån