Östra Ingelstad

Mitt i det kuperade, öppna lantbrukslandskapet söder om Smedstorp ligger byn Östra Ingelstad. Byn har vuxir upp kring Ingelstad gård, ett herresäte med skriftligt belägg från 1400-talet.

Västerut mot Kverrestad sluttar en markerad dalgång med stora åkrar knutna till Ingelstadsgårdens moderna stordriftslantbruk.

Husen i byn ligger mest samlade i östra delen. I byns södra del finner vi en rest sten som markerar lämningar från förhistorisk tid. Här påstås Kung Inges grav ligga. Nordväst om byn finns en stensättning där Kung Inges motståndare Kung Gorm sägs vila enligt legenden. I väster dominerar den romanska kyrkan från medeltiden, Ingelstadsgården och den trevliga byadammen. I väster ligger också en liten kulle där det en gång låg en borganläggning, en föregångare till Ingelstadsgården. Dagens huvudbyggnad stammar från 1818, men här finns också ett gråstensmagasin som är från 1788.

Bebyggelsen i byn är blandad. I söder finns en rad 1900-talshus. I byn finns också ett flertal putsade, låga längor, så kallade husmanshus. Byastenen, kring vilken byns invånare förr samlades för att lösa gemensamma problem och uppgifter, finns kvar.

Öster om byn, högt placerad ligger en välbevarad holländarekvarn, ursprungligen byggd i Raskarum, men flyttad till Ö Ingelstad och som varit i drift fram till 1950-talet.

Närmaste större ort är Smedstorp, tre kilometer åt nordost och centralorten Tomelilla en mil västerut.

Källa: Fastighetsbyrån